Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Regionale Verkeersregelaars Organisatie Midden- en West Brabant
Algemene voorwaarden, bij inzet van vrijwilligers van de Stichting Regionale Verkeersregelaars Organisatie Midden- en West Brabant.

1: Het inhuren van Stichting Regionale Verkeersregelaars Organisatie Midden- en West Brabant:

 • De Stichting Regionale Verkeersregelaars Organisatie Midden- en West Brabant, hierna te noemen “het RVO-MWB”, is statutair gevestigd te Etten-Leur en staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel Breda onder nummer 6403054. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de algemene voorwaarden van de contractpartij.
 • Stichting RVO-MWB kan worden ingehuurd voor het leveren van verkeersregelaars. Ook kunnen wij zorgen voor E.H.B.O -ers en Beveiligers.

2: Opdrachtvoorwaarden:

 • Elke aanvraag tot inhuren dient tijdig te geschieden.De aanvraag dient uiterlijk 1 maand vóór het evenement schriftelijk te worden bevestigd, waarbij de datum van de factuur in acht genomen dient te worden.
 • Een aanvraag kan tot uiterlijk 2 weken vóór het evenement worden ingetrokken. Wordt een aanvraag later ingetrokken, dan zullen er kosten in rekening worden gebracht.
 • Voor werkzaamheden geldt een minimum facturabele inzet van 3 uur.

3: Verkeersregelaar:

 • Verkeersregelaars zijn vrijwilligers die bevoegd zijn om in het kader van hun werkzaamheden alle aanwijzingen te geven die nodig zijn voor een goede verkeersregeling tijdens hun inzet.;
 • Overeenkomstig de geldende regelgeving kunnen verkeersregelaars alleen worden ingezet onder toezicht van de politie;
 • Inzet van verkeersregelaars ingeschreven bij de Stichting RVO-MWB zonder tussenkomst van het Bestuur van de stichting RVO-MWB is niet mogelijk;
 • Behalve politiefunctionarissen kunnen derden (o.a. de opdrachtgever) nooit inbreng in de taken van verkeersregelaars hebben. De taken van de verkeersregelaar worden uitgeoefend overeenkomstig geldende regelgeving;

4: Betaling:

 • Betaling dient te hebben plaatsgevonden uiterlijk 2 werkdagen voorafgaande aan het evenement.
 • Heeft geen betaling plaatsgevonden, dan behoudt Stichting Regionale Verkeersregelaars Organisatie Midden- en West Brabant zich het recht voor haar diensten niet aan te vangen dan wel te staken.
 • Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert terwijl het contract al is getekend, zullen de volgende kosten in rekening worden gebracht;
  • Annuleren 48 uur voor aanvang van de inzet 100% factuurbedrag
  • Annuleren tussen 1 week tot 48 uur voor aanvang van de inzet 50% factuurbedrag
  • Annuleren tussen 2 weken tot 1 week voor aanvang van de inzet 25% factuurbedrag overige annuleringen administratiekosten
 • Het verschuldigde factuurbedrag dient binnen de op de factuur gestelde betaaltermijn volledig te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de stichting RVO-MWB onder vermelding van het opgegeven kenmerk;
 • Kasbetalingen zijn niet mogelijk;
 • Indien een factuur niet binnen de op de factuur gestelde termijn is voldaan, is de stichting RVO-MWB gerechtigd om het dan openstaande bedrag onverwijld en zonder nadere ingebrekestelling in handen te stellen van een extern incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten alsmede de wettelijke rente, berekend vanaf de vervaldatum van de factuur, zullen ten laste van de opdrachtgever worden gebracht;
 • Wij werken samen met 
 • In alle gevallen behoudt het Bestuur van de stichting RVO-MWB zich het recht voor anders te beslissen.

5: Wegenverkeerswet:

 • Indien de Stichting Regionale Verkeersregelaars Organisatie Midden- en West Brabant optreedt als verkeersregelaar, is hij gebonden aan de bepalingen van de Wegenverkeerswet, meer in het bijzonder de Regeling Verkeersregelaars.

6: Verzekeringen:

 • De organisatie van het evenement blijft verantwoordelijk voor het evenement en dient overeenkomstig de wettelijke bepalingen een dekkende evenementenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering of enige andere de inzet en activiteiten dekkende schade verzekering af te sluiten welke ook de inzet en activiteiten van onze vrijwilligers dekt.

7: Eindverantwoordelijkheid:

 • De opdrachtgever is en blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het door hem georganiseerde evenement. Hij kan deze verantwoordelijkheden nooit delegeren aan de Stichting RVO-MWB of haar vrijwilligers;

8: Aansprakelijkheid:

 • De stichting RVO-MWB en haar vrijwilligers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, ontstaan voor, tijdens of na een inzet.
 • De opdrachtgever vrijwaart de Stichting RVO-MWB en haar vrijwilligers tegen elke aansprakelijkheid met uitzondering van opzet bij een vrijwilliger.

9: Slotbepaling:

 • In alle gevallen waar deze voorwaarden niet in voorzien, beslist het Bestuur van de Stichting RVO-MWB.
Powered by WordPress | Designed by Nuvio Templates
© 2016 Stichting Regionale Verkeersregelaars Organisatie Midden en West Brabant